Miejscovi.pl

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz rozmiar czcionki

Deklaracja o przystpieniu do Stowarzyszenia Miejscovi

Ja, niej podpisany(a)....................................................................................................................

prosz o przyjcie mnie w poczet czonkw Stowarzyszenia Miejscovi, z siedzib w Zotokosie.

Owiadczam, e znam postanowienia statutu, cele oraz zadania Stowarzyszenia Miejscovi.

Zobowizuj si do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestniczenia w dziaalnoci Stowarzyszenia.

Zadania z tym zwizane bd wykonywa(a) sumiennie i z godnoci.

Do deklaracji doczam swoje dane osobowe oraz rekomendacje dwch czonkw.

........................................................

(podpis)

Dane osobowe:

1. Nazwisko .................................................................................................................................

2. Imiona ......................................................................................................................................

3. Imi ojca ...................................................................................................................................

4. Pesel .........................................................................................................................................

5. Adres zameldowania

Ulica i nr domu/mieszkanie............................. Miejscowo .................. kod pocztowy..............

6. Adres zamieszkania / adres posiadanej dziaki lub nieruchomoci w rejonie dziaania Stowarzyszenia Miejscovi.

Ulica i nr domu/mieszkanie..........................................................................................................

7. Kontakt

Tel. stacjonarny ...........................................,  Tel. komrkowy ..................................................

Adres e-mail ................................................................................................................................

           ........................................................

                                                                                                                (podpis)

Rekomendacja dwch czonkw Stowarzyszenia (imi i nazwisko, adres):

1?????????......................................................   ......................................................

(Imi i nazwisko)                                                                                    (podpis)

.......................................................................................................................................................

2?????????......................................................   ........................................................

(Imi i nazwisko)                                                      (podpis)

.......................................................................................................................................................


Więcej z tej kategorii: « Statut Stowarzyszenia Miejscovi

Portal Informacyjny Lokalnej Społeczności. Złotokłos , Henryków-Urocze , Szczaki , Korzeniówka.