Odpowiedzi na pytania dotyczące budowy parku rozrywki we wsi Złotokłos – tekst przesłany przez firmę Las Palm

Szanowni Państwo, na wstępie chcę przypomnieć, że Gmina Piaseczno i miejscowość Złotokłos to jedna z potencjalnych lokalizacji Adventure World Warsaw. Decyzja o wyborze miejsca, w którym spółka Las Palm zainwestuje środki, będzie wynikiem negocjacji z przedstawicielami lokalnych władz i akceptacji projektu przez społeczność danego powiatu. Pragnę również zaznaczyć, że na wybór lokalizacji będą miały również wpływ możliwości dalszego rozwoju projektu Parku Rozrywki, którego skala będzie ewoluować.

PYTANIA DO PRZEDSTAWICIELI SPÓŁKI LAS PALM, INWESTORA PARKU ROZRYWKI ORAZ WŁADZ MIASTA I GMINY PIASECZNO.

1.    Czy Inwestor rozważa inne alternatywne lokalizacje dla Parku Rozrywki?
Tak , aktualnie prowadzimy rozmowy z inną gminą, konkurencyjną pod względem lokalizacji i zasobów infrastrukturalnych, stwarzającą możliwość dalszego rozwoju projektu Adventure World Warsaw.
 

2.    Dlaczego została wybrana lokalizacja w Złotokłosie?
Złotokłos leży w pobliżu największej aglomeracji miejskiej w Polsce – aglomeracji stołecznej. Inwestora szczególnie interesują okolice do 50 km od centrum Warszawy, z dobrą istniejącą lub planowaną komunikacją i infrastrukturą medialną – tam, gdzie istnieje wola współpracy władz lokalnych. Złotokłos, jak zapewniają Inwestora lokalne władze, jest taką właśnie miejscowością.
 

3.    Inwestor podaje, że inwestycja zostanie zrealizowana w niskiej zabudowie. Ile wysokości będą miały poszczególne urządzenia Parku Tematycznego?
Prosimy o przekazanie listy urządzeń wraz z wymiarami i wymaganą strefą bezpieczeństwa dla każdego urządzenia.
Dla miejscowości Złotokłos Inwestor planował niską zabudowę związaną z atrakcjami znajdującymi się na jej terenie. Najwyższa z wnioskowanych przez Inwestora atrakcji wynosi 12 metrów. Lista urządzeń znajduje się w Raporcie Środowiskowym oraz poniżej.
Obiekty techniczne służące rozrywce kwalifikowane są jako Obiekty Budowlane, w przeciwieństwie do Budynków, którymi będą jedynie miejsca rozpoczęcia jazdy czy elementy posiadające zadaszenie czy przegrody budowlane (stacje początkowe). Wszystkie obiekty budowlane będą realizowane jako niskie – do wysokości 12 metrów – jest to wysokość standardowa dla zabudowy w Złotokłosie, natomiast wraz z rozwojem Parku Rozrywki Inwestor chciałby zwiększyć wysokość kolejnych atrakcji, co również będzie przedmiotem negocjacji z Gminą.
Obiekty budowlane to :
( oznaczone w projekcie jako numer) :
„21” Zjeżdżalnia Jumbo
„22” Twist and Splash
„23”  atrakcja wave swinger
„24” kolejka monorail
„25”   Wieża skoków
„26” Gry zręcznościowe
„31” Karuzela
„32” przejażdżka łodziami
„33” interaktywna fontanna
„34” zjeżdżalnia Flume
„35” bumerang dla dzieci
„41” magiczne rowery
„42” kolejka górnicza
„43” rwąca rzeka
„44” plac zabaw
„61” pokazy kaskaderskie
„62” kiosk
Budynki to:
Budynek C jest projektowany jako średniowysoki – poniżej 25 metrów wysokości.
Pozostałe budynki realizowane są jako niskie to jest poniżej 12 metra wysokości
.Budynki na terenie to oznaczony numerami:
„A 13” oczyszczalnia ścieków,
„N” budynek kogeneracji,
„B” – zabudowa okalająca plac wejściowy,
„11” kiosk,
„12”  Mobile
„13”  Brama biletowa
„27”  restauracja
„28” sklep
„29” kiosk z lodami
„36” restauracja
„37” kiosk
„38” kiosk ze słodyczami
„39” mobile
„PH” budka fotograficzna
„T” toalety
„45” restauracja
„46” sklep
„47” kiosk
„PH” budka fotograficyna
„T” toalety

Na terenie będą również obiekty małej architektury (te także są klasyfikowane przez Prawo Budowlane jako Obiekty budowlane) – to jest obiekty architektury ogrodowej i służące rekreacji codziennej jak huśtawki, śmietniki, ławki itp.

4.    Czy Inwestor wykupił cały teren 33 h planowany pod inwestycję? 

Inwestor zabezpieczył nabycie gruntów o powierzchni ok. 36,5 ha, zawierając z właścicielami umowy przedwstępne sprzedaży. Ponadto niektóre działki, znajdujące się we władaniu Gminy Piaseczno, zostaną wydzierżawione przez Inwestora na cele związane z realizacją inwestycji (zaplecze placu budowy, zaplecze socjalno-techniczne, dodatkowe dojazdy na plac budowy).

5.    Kto jest Inwestorem Parku Rozrywki?
Inwestorem Adventure World Warsaw jest powołana w tym celu spółka celowa Las Palm z funduszem inwestycyjnym w Luksemburgu.

6.    Jak spółka mająca tylko 1 750 000 PLN kapitału zakładowego  chce zrealizować inwestycję o wartości 280 razy większej, wynoszącej 500 000 000 PLN?
Każdy, kto miał do czynienia z prowadzeniem spółki prawa handlowego powinien wiedzieć, że kapitał zakładowy nie musi określać wielkość realizowanej inwestycji. Wie również, że kapitał spółki można i należy zwiększać w momencie kiedy taka potrzeba zaistnieje, co również bierze pod uwagę Zarząd Spółki Las Palm. Na chwilę obecną, na etapie projektowania i organizowania projektu AWW w miejscowości Złotokłos, nie ma takiej potrzeby. Ponadto kwestie dotyczące sytuacji finansowej spółki inwestycyjnej nie powinny budzić obaw lokalnej społeczności. O powadze Inwestora świadczy chociażby poziom firm, z którymi Las Palm współpracuje od 2009 roku, prowadząc transparentną politykę zarządzania organizacją. Na chwilę obecną Las Palm współpracuje z blisko 100 specjalistami/ekspertami z kraju i z zagranicy. Spółka Las Palm nie jest kolejną spółką irlandzką, której historia nieudanej budowy centrum handlowego na terenach dawnej stacji trolejbusów, jest znana władzom miasta i Gminy Piaseczno, a także lokalnej społeczności.

7.    Jak będzie finansowana inwestycja (środki własne, banki, gwarancje dla gminy?)
Jak już wspomniano w pkt.6. kwestie dotyczące sposobu finansowania Inwestycji nie powinny budzić obaw lokalnej społeczności, gdyż jest to kwestia wewnętrzna Inwestora. Inwestycja będzie finansowana podobnie jak każdy inny projekt: kapitał własny, inwestycyjny, pożyczka bankowa.

8.    Siedziba spółki Las Palm jest w Strzeniówce, Gmina Nadarzyn – czy tam będą płacone podatki?
Siedziba spółki Las Palm znajdzie się w tej Gminie, w której zostanie zrealizowana inwestycja. Planujemy przeniesienie siedziby do Gminy najpóźniej w dniu oddania inwestycji do użytkowania.

9.    Czy Inwestor ma zamiar wybudować Park Rozrywki i nim zarządzać czy tylko wybudować Park?
Inwestor zamierza zaprojektować, wybudować i zarządzać Parkiem Rozrywki. W zespole spółki Las Palm znajdują się osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w rozwoju i kierowaniu parkami rozrywki na świecie, co zapewnia sukces operacyjny projektu AWW.

10.    Jakie Inwestor ma doświadczenie w budowie i zarządzaniu tego typu inwestycjami?
Inwestor ma międzynarodowe doświadczenie w tworzeniu i budowie atrakcji oraz zarządzaniu parkami rozrywki na świecie. Szczegółowe informacje odnośnie tego, z jakimi obiektami miał i ma obecnie okazję współpracować Inwestor, zostaną upublicznione po wybraniu lokalizacji, na zorganizowanej przez Inwestora konferencji prasowej.

11.    Kto zapłaci za podciągnięcie kanalizacji, gazu i wody do parku? Inwestor czy Gmina?
Inwestor oczekuje, że kwestie dotyczące infrastruktury mediów zostaną doprowadzone do obiektu inwestycyjnego w oparciu o umowę o współpracy –  na partnerskich warunkach wspólnego zaangażowania kapitału Inwestora i Gminy oraz wsparcia Gminy w procedurach przyłączeniowych. Inwestor będzie płacił pokaźne podatki lokalne i podatek dochodowy  W związku ze współpracą z Parkiem Rozrywki i licznymi odwiedzinami przez gości nastąpi dynamiczny rozwój lokalnego małego i średniego biznesu w danej Gminie co również przyczyni się do większego wpływu środków do budżetu Gminy. Gmina będzie pożądanym miejscem odwiedzin przez turystów odwiedzających nasz kraj. Lokalizacja inwestycji będzie również prowadziła do koncentracji biznesu bezpośrednio i pośrednio związanego z projektem inwestycyjnym, co również przyczyni się do wzrostu poziomu lokalnego zatrudnienia (nowych miejsc pracy) i odprowadzanych do Gminy podatków. W ramach partnerskich warunków współpracy z Gminą podatki te zapewnią poprawę lokalnej infrastruktury, w tym drogowej, komunikacji, uzbrojenia terenu w media, bezpieczeństwa – w związku z przedmiotową inwestycją.

12.    Czy były dokonywane niezależne oceny poziomu hałasu tej inwestycji?
Na etapie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przeprowadzono analizy jej oddziaływania zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu wydanym przez burmistrza miasta Piaseczno o konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko. W zakresie prowadzonych analiz znalazło się również oddziaływanie inwestycji na klimat akustyczny. Z analizy danych uzyskanych od Inwestora nie wynika, by negatywne oddziaływanie w zakresie hałasu wykraczało poza granice inwestycji. Autorzy opracowania zalecają wykonanie pomiarów porealizacyjnych celem określenia faktycznego oddziaływania i zastosowania ewentualnych środków ochronnych w postaci ekranów akustycznych lub systemów aktywnych tłumienia hałasu.

13.    Dlaczego w raporcie oddziaływania na środowisko  nie uwzględniono hałasu wygenerowanego przez kilkanaście tysięcy klientów parku?
Przeprowadzone analizy uwzględniają oczywiście gości Parku jako potencjalne źródło hałasu. Z uwagi na fakt, iż oddziaływanie to jest w większości poniżej tła otoczenia, nie ma ono decydującego znaczenia w większości przypadków. Oddziaływanie w zakresie hałasu powodowane krzykami gości przekracza wartości tła w przypadku korzystania z atrakcji Parku, takich jak np. rolercoaster. Jednakże ze względu na ograniczoną liczbę osób jednorazowo korzystających z tych atrakcji oraz naprzemienne ich uruchamianie, zarządzane przez komputer centralny, nie powoduje kumulacji tego rodzaju oddziaływań z kilku źródeł jednocześnie, nie ma więc większego wpływu na oddziaływanie skumulowane całego Parku.

14.    Dlaczego nie wzięto pod uwagę nakładania się hałasu z planowanej trasy S7, która sama, w znaczący sposób przekraczać będzie dopuszczalne normy przy zasięgu oddziaływania do 500 m od trasy?
Oddziaływanie w zakresie emisji hałasu z planowanej trasy S-7 nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych norm. Inwestor nie przewidywał kumulowania się oddziaływań tych inwestycji i nie należy to do obowiązku Inwestora. Z uzyskanych informacji wynika, że planowany ruch na drodze ekspresowej S7 może wynosić ponad 40 000. pojazdów na godzinę. Taką przepustowość zapewnić ma planowana droga ekspresowa.

15.    W jaki sposób ponad milion pojazdów rocznie dojeżdżających do parku okolicznymi drogami oraz stojących w korkach wpłynie na hałas i zanieczyszczenie powietrza w miejscowościach znajdujących się w promieniu 5 km? Brak opracowania tego tematu w raporcie przygotowanym przez firmę Tebodin.
Klienci Parku będą dojeżdżać do niego sukcesywnie, co spowoduje wzrost natężenia ruchu pojazdów na drogach dojazdowych o około 300 w ciągu godziny, biorąc pod uwagę fakt istniejących zasobów dla ograniczonej w ramach możliwości rozwoju lokalizacji w miejscowości Złotokłos. 300 pojazdów daje średnio 5 do 10 dodatkowych pojazdów na minutę (600 na godzinę w godzinach zwiększonego natężenia ruchu do/z obiektu). W celu zminimalizowania tej uciążliwości dla lokalnych mieszkańców, inwestor planuje prowadzić działalność operacyjną obiektu w godzinach niekolidujących z natężeniem ruchu wywołanym w godzinach rannych i wieczornych w ciągu tygodnia przez osoby udające się do i z pracy. Ponadto ruch ten będzie odbywał się w kierunku przeciwnym do podróży osób w większości udających do pracy i powracających z pracy. Zwiększenie ruchu nie powinno być znacznie odczuwalne w godzinach pośrednich. Nie przewiduje się negatywnego/ ponadnormatywnego oddziaływania powodowanego przez pojazdy dojeżdżające do Parku, aczkolwiek z pewnością wpłyną one negatywnie na klimat akustyczny w stosunku do stanu obecnego, który już obecnie się zmienia w godzinach wspomnianego szczytu i jest wywoływany przez mieszkańców. Warto również wspomnieć, że już obecnie w Złotokłosie odnotowywane jest natężenie ruchu w skali 300 pojazdów na godzinę, w godzinach szczytu komunikacyjnego, co zostało zaobserwowane przez samych mieszkańców.

16.    W jaki sposób sąsiedztwo Parku Rozrywki wpłynie na kościół i organizację życia religijnego w miejscowości – szczególnie na msze w niedziele, w trakcie pogrzebów, organizację procesji (Boże Ciało, procesje majowe, w trakcie świąt), I  komunie dzieci, codzienne msze wieczorne.

Inwestycja nie będzie miała większego wpływu na organizację życia religijnego. Wszelkie atrakcje w Parku będą znajdowały się w odległej części od kościoła. Ponadto Inwestor planuje budowę hotelu i centrum konferencyjno-biznesowego pomiędzy Parkiem Tematycznym a kościołem. Będzie to naturalna bariera, strefa ochronna oddzielająca kościół od atrakcji na powietrzu. Ponadto inwestor, w ramach popierania lokalnej społeczności, zamierza również wesprzeć finansowo kościół i parafię w Złotokłosie, poprawiając stan budowli sakralnych i pomagając w sfinansowaniu instalacji ogrzewania.    

17.    W jaki sposób hałas będzie wpływał na okres lęgowy ptaków?
Teren planowanej inwestycji nie jest miejscem lęgowisk ptaków.

18.    W jaki sposób hałas wpłynie na liczebność i siedliska zwierząt?
Hałas emitowany przez planowaną inwestycję wpłynie negatywnie na gatunki bytujące na terenach bezpośrednio przylegających do terenu planowanej inwestycji, co może spowodować ich migrację. Mimo tego, patrząc na rozrastającą się aglomerację, zauważalne są liczne przystosowania zwierząt również do życia na terenach graniczących z aglomeracją miejską, a nawet żyjących na ich terenach. Na przykład w parkach miejskich zauważamy różne gatunki ptaków, płazów i zwierząt, których naturalne środowisko jest poza miastem. Gatunki zamieszkujące bezpośrednio na terenie planowanej inwestycji planuje się przenieść do lokalizacji zastępczych.

19.    Kto pokryje koszty zniszczenia i naprawy kilkudziesięciu km dróg w okolicy budowy?
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Generalny Wykonawca w obecności Inwestora oraz Władz Lokalnych przeprowadzi inwentaryzację wraz z oceną stanu technicznego dróg publicznych, którymi planowany będzie transport materiałów na potrzeby budowy. Taka ocena stanu technicznego pozwoli Wykonawcy na zdobycie wiedzy,do jakiego stanu musi doprowadzić drogi publiczne po zakończeniu prac budowlanych. Natomiast koszty naprawy zniszczonych już teraz dróg lokalnych w okolicy inwestycji w miejscowości Złotokłos powinna pokryć Gmina. Jest to bowiem obowiązek Gminy działającej jako zarządca dróg gminnych. Naprawy nawierzchni winny być wykonane po przeprowadzeniu ciężkich prac na terenie obiektu inwestycyjnego.

20.    Jaka jest obecna nośność miejscowych dróg i ich przepustowość w stosunku do ruchu planowanego?
Stan techniczny istniejących dróg publicznych jest wystarczający do przeprowadzenia ruchu związanego z budową. Natomiast po zakończeniu prac obecne drogi powinny zostać wzmocnione i dostosowane do planowanego ruchu, związanego z obsługą AWW.

21.    Jak zostanie zorganizowany ruch ponad 1 mln dodatkowych pojazdów, aby drogi były przejezdne dla mieszkańców, służb ratowniczych i gości parku?
Planuje się, że na drogach zostanie zorganizowane specjalne, zarówno stałe jak i elektroniczne oznakowanie o zmiennych treściach, wskakujące najkrótszą drogę na parking. Zaprojektowany parking posiada pojemność znacznie przekraczającą planowany dzienny ruch pojazdów, co zapewni sprawne i szybkie parkowanie i pozwoli uniknąć tamowania dróg publicznych.
Zespół zarządzający operacyjnie obiektem będzie wskazywał najlepszą i najsprawniejszą formę dojazdu i wyjazdu do i z Parku Rozrywki. W tym celu zostaną wykorzystane różne formy dotarcia z informacją do osób planujących odwiedzić Adventure World Warsaw, jak również do tych gości, którzy dokonali rezerwacji pobytu. Ponadto wskazane formy komunikacji będą kładły nacisk na omijanie centrum miejscowości Złotokłos i poprowadzenie ruchu głównie od strony drogi krajowej nr 7, a w momencie wybudowania drogi ekspresowej bezpośrednio z wykorzystaniem jej sąsiedztwa ze zjazdami i wjazdami z/na drogę ekspresową S7 i poprowadzenia ruchu na teren inwestycji z wykorzystaniem jej zasobów znajdujących się od strony północnej terenu inwestycyjnego, co stworzy możliwość minimalizacji użytku ul. Piaseczyńskiej i uniknięcia poważnych utrudnień komunikacyjnych.

22.    Ile będzie dróg ewakuacyjnych z parku rozrywki i którędy będą przebiegały?
Zaplanowano 3 drogi ewakuacyjne. Dwie drogi ewakuacyjne będą wychodziły na ulicę Piaseczyńską, jedna na ulicę Mrokowską.

23.    Kto zapłaci za inwestycje w drogi, chodniki, poprawę bezpieczeństwa aby zorganizować ruch w okolicy parku? (Koszty są szacowane na kilkadziesiąt milionów PLN) Ile z tego zapłaci Gmina, powiat i Inwestor?
Pytanie to już padło w pkt. 11. Powinno być ono skierowane raczej do przedstawicieli Gminy. Współpraca z Gminą powinna być dwustronna i partnerska jak ma to miejsce w biznesie przy podpisywaniu umowy o współpracę. Inwestor dokona wyboru najlepszej dla inwestycji lokalizacji, która umożliwi jej dalszy rozwój – tam też Inwestor będzie płatnikiem pokaźnych podatków do budżetu Gminy. W zamian oczekuje należytej partnerskiej współpracy z Gminą i zapewnienia na należytym poziomie jakości i bezpieczeństwa otaczającej inwestycję infrastruktury. Skala płaconych przez Inwestora podatków i zysk z alokacji inwestycji na danym terenie, szczególnie na etapie rozwoju i pierwszych lat działalności operacyjnej obiektu, powinna wiązać się z przeznaczaniem środków na poprawę lokalnej infrastruktury w miejscowości Złotokłos. Inwestycja przyczyni się do przyspieszenia procesu modernizacji infrastruktury transportowej i innej przez Gminę we wsi Złotokłos, a zmiany powinny być zauważalne zaraz po okresie zakończenia ciężkich prac na terenie inwestycyjnym, co poprawi komfort życia lokalnych mieszkańców.

24.    W jaki sposób drgania samochodów ciężarowych i osobowych wpłyną na zabytkowy kościół (znajduje się < 1 m od drogi) i inne budynki znajdujące się przy drogach dojazdowych?
Planuje się ograniczenie prędkości pojazdów obsługujących budowę, by zminimalizować drgania na okoliczne budynki. Natężenie planowanego ruchu przy ograniczeniu prędkości do 40km/godz. nie powinno wpłynąć na zniszczenia okolicznych budynków.

25.    Jakie służby będą pilnowały ruchu i parkowania na terenie miejscowości?
Na terenie parku ruch pojazdów będzie pilnowany przez odpowiednie służby, specjalnie powołane przez inwestora do tego celu, natomiast na drogach publicznych uprawnioną służbą jest Policja. Inwestor nie ma uprawnień do kierowania ruchem na drogach publicznych, natomiast na parkingu będącym częścią inwestycji, zadba o odpowiednią organizację ruchu, tak aby odbywał się on płynnie i bezpiecznie.
Inwestor na terenie inwestycji zapewnia wystarczającą powierzchnię miejsc parkingowych i służb (przeszkolonych pracowników) do sprawnego pomieszczenia wszystkich pojazdów. Planujemy tak kierować ruchem na terenie inwestycji, aby parkujące pojazdy stawały w miejscach wskazanych przez osoby zarządzające parkingiem. Ponadto planowane jest zastosowanie specjalnego systemu ułatwiającego wjazd na teren bez potrzeby dokonywania opłaty przy wjeździe, co nie będzie powodowało zbędnych przestojów.

26.    Jak zwiększy się ruch na drogach po wybudowaniu trasy S7 i planowanej dalszej rozbudowie parku?
Ruch na drogach powiatowych, położonych w rejonie Inwestycji, po wybudowaniu drogi ekspresowej S7 znacznie zmaleje, gdyż Inwestor dążył będzie do zapewnienia obsługi komunikacyjnej Parku poprzez bezpośrednie zjazdy z drogi ekspresowej.

27.    Od kiedy Inwestor jest właścicielem stawów?
Inwestor na dzień dzisiejszy nie jest właścicielem żadnego stawu w miejscowościach Złotokłos i Szczaki, ani w bezpośredniej okolicy.

28.    Kto odpowiada za podjęcie decyzji o nie wpuszczaniu wody do stawów, w wyniku czego doprowadzono do degradacji systemu ekologicznego stawów i ich osuszenia?
Jw.
29.    Mieszkańcy widzą wyraźny związek z nie wpuszczaniem wody do stawów a regularnymi zalaniami zachodniej część Złotokłosu i przyległych pól jesienią i wiosną (znacznie podwyższony stan wód, przelewanie się wody przez ulicę Mrokowską).
a.    Zaburzyło to gospodarkę wodną w regionie.
b.    Kto podjął decyzję w tej sprawie i co zamierza zrobić Gmina lub inwesor w tym temacie aby przywrócić  poprzedni stan?
c.    Czy były robione przez gminę lub Inwestora dokładne analizy zamknięcia stawów na gospodarkę wodną w regionie?
Funkcja stawów nie była przeznaczona do retencji, a do działalności gospodarczej, są to tzw. stawy rybne. Stawy nie pełniły funkcji retencji, ponieważ zawsze była w nich woda, więc nie było możliwości jednorazowego przyjęcia dużego stanu sezonowo wzrastającego poziomu wód. Niezrozumiałe i niewłaściwe jest zatem kojarzenie ich z funkcją zbiorników retencyjnych czy wylewaniem rzeki Głoskówki w związku z sezonowo napływającą w większej ilości wodą.

30.    W ramach inwestycji kilkaset tysięcy m3 ścieków będzie zrzucane do rzeki Głoskówki a docelowo do kanalizacji. Ponieważ Złotokłos nie ma obecnie kanalizacji i inwestycja jest planowana na najbliższe lata jak będzie wyglądał stan faktyczny w tym obszarze?
Zamiast zrzucania ścieków do rzeki Głosków planowane jest odbieranie ze zbiorników znajdujących się na terenie inwestycji zużytej wody przez służby porządkowe i zrzucanie do oczyszczalni ścieków w Głoskowie.

31.    Jak dwie studnie głębinowe 40 m pp. z  pompami o wydajności 150 – 200 m3 /godzina wpłyną na poziom wody w studniach w Złotokłosie?
Wg. aktualnie zakończonego projektu hydrogeologicznego przewiduje się 3 studnie wiercone o wydajności 75,0 m3/h każda. Studnie te – stanowiące ujęcie jako takie – będą eksploatowane zgodnie z zasadą: dwie dowolne spośród trzech. A więc ujęcie obciążone będzie wydajnością ok. 150,0 m3/h. Ww. projekt hydrogeologiczny informuje również o szczegółach takich jak:
a/. poziom wody ujmowanej,
b/. zwierciadło dynamiczne i statyczne,
c/. warstwy geologiczne w profilu studziennym,
d/. zasięg promienia depresji.
Przedstawiają się one w kolejności następująco:
ad a/. ujmowane będą wody Iczwartorzędowe ok. 10,00 m poniżej poziomu terenu (ppt),
ad b/. zwierciadło statyczne sytuować się będzie ok. 5,00m ppt (a więc mamy do czynienia ze studnią artezyjską), dynamiczne – 7,00 m ppt (depresja 2,00m),
ad c/. pomiędzy poziomem wodonośnym a terenem spodziewać się należy warstwy ok. 10,00m glin (zapobiegających się mieszaniu wód IV-rzędowych i podskórnych),
ad d/. zasięg leja depresji przy poborze 150,0 m3/h wyniesie ok. 270 m, co oznacza, że w tym promieniu zwierciadło wód czwartorzędowych zlokalizowane pod warstwą (wg. ad c/.) obniży się o  wielkość depresji czyli o 2,00m w stosunku do rzędnej zwierciadła statycznego.

Informacja płynąca z projektu hydrogeologicznego jest wiarygodna, bowiem projekt taki sporządza uprawniony hydrogeolog a wiedzę o spodziewanych warunkach hydrogeologicznych wymienionych powyżej czerpie z archiwalnych danych o studniach sąsiednich oraz z informacji geologicznej o regionie. Generalnie projekty hydrogeologiczne zostają potwierdzone w wyniku budowy studni.

Uwzględniając, że nad warstwą wodonośną czwatorzędową należy spodziewać się ciągłej warstwy nieprzepuszczalnej o miąższości nie mniejszej niż 2,00 m (przewiduje się 10,00 m) wykluczony jest:
a/. wpływ eksploatacji ujęcia na poziom wód podskórnych i powierzchniowych (a w tym mieszanie się tych wód i zasilanie stref korzeniowych lokalnej roślinności),
b/. wpływ eksploatacji ujęcia na eksploatację sąsiednich ujęć, gdyż zasięg leja depresji wynosi 270m a najbliższa studnia ujmująca wody czwarto rzędowe znajduje się w od. ok. 1000m.
Nadmienić należy (jak świadczy Atlas Województwa Mazowieckiego – dział geologia), że teren lokalizacji inwestycji – z punktu widzenia hydrogeologicznego – oceniany jest jako teren o średnich i dużych zasobach wodonośnych.

Fakt braku tzw. koincydencji pomiędzy wodami Iczwartorzędowymi oraz podskórnymi i powierzchniowymi na terenie inwestycji i sąsiednich najlepiej zaobserwować na przykładzie studni w Ogrodzie Działkowym w Szczakach (studnia o wydajności 75,0 m3/h – takiej, jak projektowane). Otóż stężenia takich związków jak chlorki, siarczany, twardość, żelazo, mangan i utlenialność w wodzie ujmowanej wskazują, że nie mają one żadnego związku ze stężeniami tychże związków, ale w wodach podskórnych i powierzchniowych.

32.    Jak zrzucanie kilkuset tysięcy m3 wody rocznie wpłynie na rzekę Głoskówkę, mieszkańców i zwierzęta znajdujące się w dalszym biegu tej rzeki? Czy podniesienie stanu wody nie spowoduje zalewania poniższych miejscowości np. szkoły w Głoskowie?

Przewidywane zrzuty wody i ścieków z tego terenu określono na 12 l/s (ścieki sanitarne) oraz 28 l/s (pozostałe). Aby tych wielkości nie przekroczyć, dla kanalizacji deszczowej projektowany jest zbiornik retencyjny. Ilość odprowadzanych wód nie jest jeszcze uzgodniona z WZMiUW. W przygotowanym do uzgodnień Operacie Hydrologicznym rozważano możliwość odprowadzenia wody w ilościach większych – ok. 150 l/s. Wykonane w tym celu obliczenia wykazały, w stosunku do wód maksymalnych występujących  raz na dwa lata (p=50%), taka ilość wody powoduje podniesienie zwierciadła w miejscu zrzutu o 6cm, ale przy przepuście pod drogą Złotokłos – Głosków już tylko 2 cm, a poniżej kolejnego przepustu w Wólce Prackiej zaledwie 1 cm. W dalszym więc biegu rzeki taka ilość zrzucanych wód nie ma wpływu na przepływy w Głoskówce.

33.    Jaki wpływ w przyszłości będzie miało spuszczanie wód opadowych z S7 do Głoskówki? Czy były robione analizy dla tych dwóch dużych inwestycji?
To pytanie do Gminy. Żadnych opracowań związanych z wpływem wód zrzucanych z S7 na przepływy w Głoskówce nie wykonywano, nie jest bowiem zadaniem Inwestora określanie wpływu innych inwestycji. W ramach działań AWW wpływ analizowano (patrz. p. 32). W wyniku rozmów prowadzonych z WZMiUW uzasadnionym wydaje się konieczność wstrzymania odprowadzania wód z terenu Parku przy przepływach w rzece występujących 1 raz na 10 lat (p=10%) i wyższych. Poniżej wylotu wód zostanie w tym celu zainstalowane urządzenie pomiarowe oraz automatyczne odcięcie pomp.

34.    Inwestor szacuje zatrudnienie w parku na poziomie ponad 550 osób (230 osób zimą i latem na jedną zmianę). Jaka jest planowana struktura zatrudnienia w podziale na kadrę managerską, obsługę wykwalifikowaną, obsługę niewykwalifikowaną?
Odnosząc się do skali projektu w ramach Gminy Piaseczno i wsi Złotokłos, Inwestor szacuje zatrudnienie na poziomie 300 osób, natomiast z czasem wraz z możliwościami rozwoju obiektu, w tym budowy hotelu, wolumen ten będzie wzrastał. Tym samym będzie wzrastała liczba osób zatrudnionych na pełen etat. Z racji sezonowej charakterystyki Parku Tematycznego zlokalizowanego na dworze z atrakcjami na powietrzu, w okresie od kwietnia do listopada wolumen osób pracujących będzie wzrastał, a w okresie od listopada do kwietnia będzie malał, z tym że w części będzie przesuwany do obsługi obiektów całorocznych. W pozostałej części obiektu zatrudnienie będzie praktycznie niezmienne i szacowane na poziomie 60/40.

35.    Na jakich warunkach, ile osób na umowę o pracę a ile sezonowo, za jaką pensję będzie zatrudnionych przez Inwestora 300 osób ze Złotokłosu?
Inwestor zatrudni te osoby, które będą spełniały warunki wymagane do pełnienia obowiązków na danym stanowisku, jednym słowem, które będą posiadały stosowne kwalifikacje i przejdą pozytywnie proces rozmów kwalifikacyjnych. Warunki wymaganych kwalifikacji, czy też poziomu płac w zależności od stanowiska i posiadanych kwalifikacji będą na poziomie rynkowym. Przy poszukiwaniu odpowiednich do pracy osób Inwestor będzie współpracować z lokalnym urzędem pracy.

36.    Kto będzie płacił za szkolenia dla rekrutowanych pracowników? Gmina czy Inwestor?
Inwestor może samodzielnie przeprowadzać szkolenia pracowników, natomiast nie widzi przeszkód żeby Gmina była również zaangażowana w temat pozyskiwania pracowników z lokalnego rynku.

37.    Jakie będą gwarancje zatrudnienia tych 300 osób zabezpieczone przez Inwestora i gminę? Jak Inwestor gwarantuje miejsca pracy dla mieszkańców Złotokłosu, Henrykowa i Szczak.
Artykuł 183a Kodeksu Pracy zobowiązuje pracodawcę do równego traktowania kandydatów aplikujących do pracy, jak więc pracodawca – czyli Park Rozrywki zagwarantuje zatrudnienie mieszkańcom Złotokłosu i jednocześnie uniknie konsekwencji stosowania praktyki dyskryminacji w procesie rekrutacji?
Artykuł 18³ª kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek równego traktowania w zakresie nawiązania stosunku pracy, co w praktyce oznacza, iż taki pracodawca nie może skierować ofert pracy w swoim zakładzie wyłącznie do osób zamieszkujących określone województwo/powiat/gminę, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami, np. przy realizacji projektu z wykorzystaniem funduszy europejskich, którego celem jest poprawa warunków zatrudnienia i obniżenie bezrobocia w konkretnym regionie.
Możliwe jest natomiast zobowiązanie się pracodawcy do tego, że w procesie zatrudnienia będzie on w pierwszej kolejności zatrudniał osoby z danego regionu, pod warunkiem że będą one posiadały określone na dane stanowisko kwalifikacje i spełniały wyznaczone przez pracodawcę wymagania.

38.    Jakie języki obce muszą znać kandydaci i jakie dyplomy lub kwalifikacje muszą mieć aby móc otrzymać pracę w parku?
Standardem jest obecnie na rynku pracy, że kandydat posługuje się co najmniej jednym językiem obcym. Jako międzynarodowy standard uznany jest język angielski. Tam gdzie to będzie wymagane poprzez specyfikę danego stanowiska pracy dany kandydat będzie musiał posiadać stosowną znajomość języka angielskiego.

39.    Ilu pracowników ochrony będzie zatrudnionych na terenie Parku Rozrywki?
Dokładna ilość pracowników ochrony będzie podana po wybraniu lokalizacji inwestycji i uzyskaniu wszystkich pozwoleń.

40.    Dlaczego Inwestor nie może zrobić wjazdu do planowanej trasy S7?
Na obecnym etapie opracowania dokumentacji, Inwestor prowadzi rozmowy z GDDKiA w zakresie planowanej w przyszłości obsługi komunikacyjnej odbywającej się z drogi ekspresowe. Inwestor ze swojej strony dołoży wszelkich stań aby otrzymać taką gwarancję ze strony GDDKiA gdyż powodzenie komercyjne parku jest uzależnione od właściwego skomunikowania z trasą szybkiego ruchu.

41.    Jaki wpływ hałas i liczba samochodów będzie miała na funkcjonowanie szkoły i bezpieczeństwo dzieci w szkole Głoskowie i szkole w Złotokłosie?
Analiza akustyczna nie wykazała przekroczenia dopuszczalnych norm również w okolicy budynku szkoły. Ponadto główny tzw. wysoki sezon, kiedy będzie w pełni eksploatowana część zewnętrzna Parku, będzie przypadał na okres wakacji, kiedy zajęcia nie są prowadzone.

42.    Czy Inwestor przewidział analizy i zabezpieczenia swojej inwestycji pod kątem antyterrorystycznym?
Tak, przewidywane są nie tylko procedury bezpieczeństwa, czego dowodem jest instalacja co najmniej 250 kamer na terenie obiektu służących monitoringowi, czy też ochrona fizyczna, kontrolowane strefy wstępu, etc., Inwestor przewidział też inne zabezpieczenia zgodne z procedurą BCP&M, ze względów oczywistych stanowią one jednak tajemnicę przedsiębiorstwa.

43.    Czy teren parku będzie ogrodzony?
Tak, teren Parku będzie ogrodzony.

44.    Czy na terenie parku będzie sprzedawany alkohol?
Na terenie Parku Rozrywki – co jest standardem we wszystkich parkach rozrywki na świecie jak również aqua parkach, alkohol – głównie piwo o niskiej zawartości alkoholu, będzie sprzedawany tylko w specjalnie wydzielonych miejscach i jego spożycie będzie możliwe także w obrębie tych miejsc. Ilość spożywanego alkoholu będzie ponadto dodatkowo monitorowana.

45.    Jak często będą organizowane występy formacji artystycznych i jak będą zabezpieczane?
Szczegóły dot. częstotliwości występów formacji artystycznych są elementem prowadzonej strategii, podobnie jak kwestie dotyczące bezpieczeństwa inwestycji, co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa względem konkurencji.

46.    W jaki sposób będzie rozwiązany brak chodników na drogach dojazdowych w celu zabezpieczenia pieszych i rowerzystów?
Inwestycja musi być odpowiednio skomunikowana, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie, powstanie zatem chodników, oświetlenia, etc. leży w interesie Inwestora. Ostateczne jednak zobowiązania Inwestora w tej kwestii zostaną ustalone na późniejszym etapie po wybraniu lokalizacji i będą przedmiotem negocjacji z władzami lokalnymi.

47.    Ponieważ najbliższy szpital i posterunek policji znajdują się kilka do kilkunastu km to w jaki sposób Inwestor i Gmina zapewnią bezpieczeństwo klientów i mieszkańców.
Inwestor jak już to zostało wspomniane w poprzednim punkcie będzie wdrażał specjalne procedury bezpieczeństwa, co jest standardową polityką stosowaną w parkach rozrywki. Na terenie inwestycji będzie specjalny punktu pierwszej pomocy (punkt medyczny) i „dozoru”/obsługi technicznej, zapewniający natychmiastową pomoc w nagłych przypadkach. Do punktu tego będą miały dostęp służby mundurowe (Pogotowia, Straży, Policji, itd.). Czynności w zależności od przypadku będą oparte o procedury i odpowiednio przeszkolony personel. Odnosząc się do stosowanych standardów międzynarodowych,  w wybranych czynnościach dot. ustalania procedury bezpieczeństwa powinna brać udział także Gmina.

48.    Na jakiej podstawie Inwestor stwierdza, że nastąpi wzrost wartości gruntów?
a.    Na przykładzie Mszczonowa wiadomo, że kilkunastokrotnie wzrosną ceny gruntów terenów inwestycyjnych przylegających do planowanej trasy S7 (ale będzie to efekt tej inwestycji a nie Parku).
b.    na przykładzie Janek wiadomo, że ceny gruntów indywidualnych ze względu na hałas i zatłoczenia drastycznie spadną co oznacza, że wartość jednej działki w Złotokłosie spadnie o 75 000 PLN (spadek o 25% dla działki 1500 m2).
c.    w jaki sposób zgodnie z prawem Inwestor zamierza wyrównać mieszkańcom koszty związane z utratą wartości gruntów?
Inwestor nie gwarantuje wzrostu wartości gruntów, jedynie wskazuje, że wzrost wartości nieruchomości sąsiednich jest jedną z możliwych konsekwencji realizacji inwestycji. Wiele zależy też od planu zagospodarowania przestrzennego jaki zostanie uchwalony przez gminę. Ponadto inwestycje w urządzenia infrastruktury zawsze zwiększają wartość nieruchomości co dostrzegł już ustawodawca i dlatego też art. 145 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku stanowi, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Takie inwestycje zwiększają bowiem atrakcyjność gruntów.
Ponieważ na dzień dzisiejszy nie jest przesądzone, czy wartość gruntów spadnie czy też wzrośnie oraz ze względu na fakt, że wzrost albo spadek ich wartości niekoniecznie musi być spowodowany tylko i wyłącznie realizacją przedmiotowej inwestycji, ale również innymi czynnikami (np. budową trasy S7, uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, innymi czynnikami związanymi z obrotem nieruchomościami i ogólną sytuacją na rynku nieruchomości), Inwestor nie może udzielić „gwarancji” wyrównania mieszkańcom kosztów związanych z utratą wartości gruntów, jak i żądać korzyści w przypadku wzrostu wartości gruntów, gdyż jest to sytuacja czysto hipotetyczna. Ponadto polskie prawo nie zna przepisów, zobowiązujących  Inwestora realizującego inwestycję  do dokonania świadczeń pieniężnych na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości ani nie przewiduje procedury dochodzenia takich roszczeń. Podobnie właściciel, który wybudował dom na swojej działce nie musi płacić sąsiadowi za to, że ten w chwili gdy będzie sprzedawał swój dom nie uzyska za niego ceny, jaką uzyskałby, gdyby sprzedawał willę z widokiem na las a nie na zabudowę sąsiedzką. Przypadek, kiedy właściciel może domagać się odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości przewidziany został w art. 36 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. Artykuł ten wskazuje, że zobowiązanym do zapłaty w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości, który spowodował obniżenie wartości nieruchomości jest Gmina.

49.    Ponieważ na terenie inwestycji występują chronione gatunki ptaków i zwierząt – bóbr europejski (są żeremia, widywane), wydra (są ślady, widywane), zimorodek (są zdjęcia, widywane) czy Inwestor i Gmina zbadali czy nie występują inne gatunki chronione?
Przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą, która wykazała jakie gatunki występują na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję. Wspomniane w pytaniu zwierzęta zamieszkują tereny przyległe do rzeki Głoskówki będące poza granicą planowanej inwestycji. Jednocześnie z uwagi na sąsiedztwo chronionych gatunków ptaków i zwierząt, Inwestor zadbał o obfitą ilość zadrzewienia i zakrzewienia na terenie inwestycji.

50.    W jaki sposób inwestycja wpłynie na system korytarzy ekologicznych – swobodne przemieszczanie się wielu gatunków zwierząt?
Inwestycja nie będzie miała wpływu na system korytarzy ekologicznych co wykazała przeprowadzona analiza, przedmiotem której było sprawdzenie m.in. oddziaływania urządzeń zaplanowanych dla inwestycji w w/w zakresie. 

51.    Inwestor podaje, że zamierza zasypać część stawów a zwierzęta tam żyjące mogą się przenieść do 30 zbiorników znajdujących się do 1 km od terenu inwestycji? Jaka będzie powierzchnia zlikwidowanych stawów i jaka jest powierzchnia wskazanych przez Inwestora innych zbiorników. Gdzie one się znajdują bo z wizji lokalnej wynika, że ich nie ma w okolicy?
Lokalizację zbiorników przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik. Ponadto dopuszcza się możliwość utworzenia zbiornika zastępczego na wytypowanym do tego celu terenie.

52.    W jaki sposób zostało naliczone tylko 26 gatunków ptaków oraz 25 gatunki zwierząt występujących w tej okolicy gdy jest ich znacznie więcej?
Ilość gatunków ptaków i zwierząt bezpośrednio zamieszkujących na terenie planowanej inwestycji i terenach przylegających została określona na podstawie   przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej.

53.    W jaki sposób inwestycja wpłynie na gniazda bociana białego, który żeruje na okolicznych terenach podmokłych oraz samych stawach?
W rejonie planowanej inwestycji występuje wiele terenów dostatecznie obfitujących w pokarm, jakim żywi się bocian biały, na które inwestycja nie będzie miała wpływu.

54.    Stawy przed osuszeniem przez właściciela były miejscem tarliska ryb, które były ważnym elementem pożywienia wielu gatunków ptaków. Czy właściciel podejmując decyzję o osuszaniu stawów uzyskał niezbędne zgody odpowiednich władz i przeprowadził wymagane analizy?
Z posiadanych przez Inwestora informacji teren ten stanowi prywatną działalność gospodarczą polegającą na hodowli ryb, tzw. „stawy rybne”, stąd decyzje zapadające na jego terenie dot. osuszenia stawu lub zmiany jego poziomu należą do właściciela.

55.    W jaki sposób obiekty produkcyjne do produkcji z tworzyw sztucznych (polister, poliuretan, farby w ilości 11 ton rocznie) wpłyną na środowisko?
Decyzją Inwestora w/w obiekty nie będą zlokalizowane na terenie Parku Rozrywki.

56.    W jaki sposób Inwestor i Gmina będą oczyszczali wieś ze śmieci porzuconych przez dodatkowe 2 mln gości na terenie wsi, poza obszarem Parku Rozrywki?
Inwestor, jak już wspomniano, będzie dbał o czystość na terenie i bezpośrednio przy granicy jego inwestycji, zaś za czynności oczyszczania miejscowości ze śmieci, odpowiedzialna jest Gmina, Inwestor nie ma uprawnień do przejęcia obowiązków służb oczyszczania w Gminie na terenie wykraczającym poza jego prywatną własność (a więc poza teren inwestycji). Podobnie, trudno wyobrazić sobie sytuację, w której np. właściciel C.H.Arkadia obowiązany jest za sprzątanie całego Żoliborza. Ponadto należy zauważyć, że 2 mln gości to wolumen jaki Inwestor przewiduje w kolejnych etapach rozwoju projektu, m.in. kiedy powstanie hotel i centrum biznesowo-konferencyjne. Nie można zakładać, że klienci inwestycji z premedytacją będą porzucać śmieci na terenie wsi Złotokłos a nie w śmietnikach, które znajdować się będą na jej terenie. .

57.    Inwestor obiecuje inwestycje w nową komunikację miejską – jakie to będą inwestycje, co się zmieni i czy będzie za to płaciła Gmina czy Inwestor?
Prosimy o podanie konkretnych kwot.
Inwestor rozważa uruchomienie bezpłatnej komunikacji dla tych osób, które zakupią bilet do Parku. W dużej mierze to zależy także od  Gminy, czy w ramach posiadania tak dużej inwestycji i zasilania budżetu Gminy z licznych podatków płaconych przez Inwestora, będzie zainteresowana uruchomieniem dodatkowej, bezpłatnej linii autobusowej lub też będzie zainteresowana partycypowaniem w kosztach ich  uruchomienia wspólnie z Inwestorem.

58.    Czy mieszkańcy Złotokłosu będą płacili za komunikację obsługującą Park czy będzie ona bezpłatna?
Inwestor rozważa uruchomienie bezpłatnej komunikacji dla tych osób, które zakupią bilet do Parku. Pytania dot. komunikacji „miejskiej” należy kierować do Gminy.

59.    Czy komunikacja będzie dostępna przez 7 dni w tygodniu od 4:30 do 23:00 tak aby mieszkańcy mogli dojechać do i z pracy.
Inwestor rozważa wykorzystanie istniejącej kolejki wąskotorowej jako alternatywnej formy połączenia z Parkiem Rozrywki, której użycie nie będzie limitowane wyłącznie dla gości Parku. Pytanie o dostępność komunikacji miejskiej powinno zaś być kierowane do Gminy .

60.    Jak prawdopodobne są rozważania Inwestora związane z inwestycją w kolejkę? W jakich dniach i godzinach będzie ona jeździć. Jak osoby dojeżdżające kolejką będą dowożone do Parku Rozrywki przez cały Złotokłos?
Inwestor rozważa wykorzystanie istniejącej kolejki wąskotorowej jako alternatywnej formy połączenia. Jeśli chodzi o potrzeby komunikacji z Parkiem, kolejka powinna kursować szczególnie w godzinach największego natężenia ruchu, powodując odciążenie ruchu samochodowego na drogach. Z racji bliskości stacji docelowej w Złotokłosie (zaledwie kilkaset metrów) osoby te szerokim chodnikiem mogą udać się pieszo do Parku Rozrywki, alternatywnie Inwestor rozważa  również uruchomienie regularnie kursujących busów. 

61.    Jakie środki zamierza przeznaczycie Inwestor na rewitalizację kolejki?
Rewitalizacja kolejki na chwilę obecną nie była poddawana dokładnej analizie. Inwestor miał okazję dokładnie przyjrzeć się kondycji Stacji w Złotokłosie i linii torów oraz spotkać się z Zarządem kolejki wąskotorowej celem oceny możliwości współpracy i oceny kondycji technicznej w tym statusu prawnego. Po wybraniu lokalizacji i uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń o ile Inwestor wybierze za lokalizację Gminę Piaseczno, poprowadzone zostaną rozmowy uszczegóławiające kwestie rewitalizacji kolejki wąskotorowej.

62.    Jaka ilość turystów będzie docierała do Złotokłosu kolejką?
Jw., możliwości dot. liczby turystów docierających do Złotokłosu będą przedmiotem analizy, kiedy zostanie wybrana lokalizacja i kiedy Inwestor uzyska niezbędne zgody do rozpoczęcia inwestycji. Wskazana jest częstotliwość przejazdów w ilości kilka do kilkunastu razy w ciągu dnia.

63.    Jakie inwestycje infrastrukturalne zamierzają być zrealizowane przez Gminę i Inwestora w związku z budową parku: inwestycje w drogi, inwestycje w poprawę bezpieczeństwa, inne inwestycje w Złotokłosie i okolicy? Jakie środki zamierza przeznaczyć Gmina i Inwestor. Prosimy o podanie kwot.
O ile Inwestor wybierze za lokalizację inwestycji Gminę Piaseczno w tym miejscowość Złotokłos, Inwestor z racji partnerskiego podejścia do dialogu z lokalną społecznością i chęcią bycia jej częścią, rozważa m.in.: wsparcie w rozbudowie lokalnego ośrodka zdrowia w Złotokłosie, Zespołu Szkół, modernizację Kościoła oraz wsparcie dla lokalnego klubu sportowego „Perła”. Dokładne kwoty są przedmiotem odrębnych i indywidualnych rozmów. Inwestor rozważa również wzdłuż granicy obiektu inwestycje poprawiające bezpieczeństwo osób pieszych, ruchu kołowego na drogach, oświetlenie, chodniki, sygnalizacje świetlne. Zakres tych inwestycji to kwestia rozmów z Gminą, która z racji skali projektu inwestycyjnego powinna być zainteresowana poprawą lokalnej infrastruktury, komunikacji i bezpieczeństwa we wsi Złotokłos.

64.    Jakie środki Inwestor przeznaczy na szkoły, działalność sportową, OSP, inne działania dla mieszkańców? Jak te kwoty będą gwarantowane i przez ile lat?
Jw. w pyt. 63.

65.    Czy obiekty parków będą bezpłatnie dostępne dla mieszkańców Złotokłosu i dla dzieci uczących się pływać?
Inwestor przewiduje specjalny program dla Szkolnictwa po preferencyjnych stawkach cenowych, w tym również dla dzieci uczących się w Zespole Szkół w Złotokłosie, tak  w zakresie nauki pływania czy obcowania z wodą jak i  zajęć animacyjnych wpływających na rozwój fizyczny i intelektualny.  

66.    Jak mają wyglądać cykliczne programy animacyjne skierowane do dzieci i szkół w ramach fundacji? Jaka to fundacja i jaki ma cel działania?
Programy animacyjne będą stanowiły jeden z kluczowych elementów spędzania aktywnego czasu dzieci na terenie obiektu. Programy te będą ukierunkowane głównie na właściwy rozwój fizyczny i intelektualny. Program zajęć i fundacji jest wpisany w strategię działań operacyjnych Parku Rozrywki i jest przedmiotem aktualnych szczegółowych rozważań, których program zostanie przedstawiony po uruchomieniu akcji promocyjnej. Ponadto w ramach fundacji Inwestor planuje współpracę z domami dziecka, dla których będą prowadzone cykliczne imprezy na koszt Inwestora. Forma prawna fundacji będzie przedmiotem rozmów.