Relacja ze spotkani w dniu 10 kwietnia 2018 r. w sprawie MPZP dla Henrykowa

Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego Pana Łukasza Kamińskiego przedstawiciele Stowarzyszenia Miejscovi oraz Komitetu Obrony Walorów Krajobrazowych wsi Łoś, Złotokłos i Henryków-Urocze wzięli udział w posiedzeniu Komisji w dniu 10 kwietnia 2018 r. Na spotkaniu była też obecna Radna i Sołtys wsi Henryków Pani Anna Kostyrka.

W trakcie spotkania przedstawiciel Urzędu Gminy odpowiedzialny za przygotowywanie MPZP w osobie Pani Anny Pakulińskiej-Attia, Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury, przekazał informacje na temat liczby zgłoszonych uwag do MPZP dla Henrykowa oraz stanu prac nad planem. Ogółem wpłynęło ponad 180 uwag w tym blisko połowa dotyczyła budowy mostu na rzece Jeziorce, pozostała większość zmiany klasyfikacji ul. Społecznej, 20 dotyczyło zmian w MPZP dla Złotokłosu bądź Szczak, 10 uwag popierało proponowane zmiany, inne zawierały uwagi mieszkańców do konkretnych działek. Gmina od dnia 2 kwietnia ma 21 dni na ustosunkowanie do przedstawionych uwag.
Stowarzyszenie Miejscovi i Komitet mieli szansę na przestawienie swojej prezentacji (w załączeniu, link do pełnej prezentacji z dnia 23 marca TUTAJ), w której podkreślaliśmy, że uwagi do MPZP planu poza 1111 podpisami mieszkańców zebranymi przez Komitet i Miejscovi, zostały zgłoszone również przez Radę Parafialną i Proboszcza Parafii Matki Bożej Łaskawej w Złotokłosie, Sołtysów wsi Złotokłos i Henryków. Podkreślaliśmy, że wspieramy uchwalanie MPZP dla Henrykowa ale wnioskujemy o wprowadzenie zmian w MPZP dla naszych wsi usuwających planowany most na rzece Jeziorce, utrzymanie ulic Mrokowskiej, 3 Maja i Społecznej jako drogi KDL, wprowadzenie dodatkowej ochrony dla zabytkowego kościoła w Złotokłosie.
W trakcie dyskusji podczas której zabierali głos Radni Gminy Piaseczno, Pan Burmistrz Daniel Putkiewicz oraz przedstawiciele Miejscovi i Komitetu wymieniono szereg uwag zarówno za pozostawieniem obecnego planu w formie proponowanej jak i za wprowadzeniem do niego zmian. Z rozmowy wydaje się, że strony zgadzają się co do usunięcia z planu planowanego mostu na rzece Jeziorce. Tematem otwartym pozostaje klasyfikacja i sposób organizacji ruchu na ulicach 3 Maja i Społecznej. W tym temacie Pan Burmistrz Daniel Putkiewicz zaproponował powołanie specjalnego zespołu mającego wypracować propozycje w tym obszarze uwzględniającego interesy obu stron. W trakcie prac tego zespołu będziemy podnosić temat dodatkowej ochrony naszego kościoła oraz proponowane zapisanie w planie wprowadzenia na terenie na ul. 3 Maja i Społecznej Strefy Uspokojonego Ruchu oraz sygnalizatorów dyscyplinujących kierowców i spowalniających prędkość pojazdów do 50 km/h.
Będziemy Państwa informowali o dalszych krokach i działaniach.
Stowarzyszenie Miejscovi oraz Komitet Obrony Walorów Krajobrazowych wsi Łoś, Złotokłos i Henryków-Urocze

Attachments