Statut Stowarzyszenia Miejscovi

Statut

Stowarzyszenia Miejscovi

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi „Stowarzyszenie Miejscovi”.
 2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy: „SM” lub „Miejscovi”.
 3. Stowarzyszenie ma za zadanie wspieranie lokalnej społeczności.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Złotokłos.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa.
 4. Stowarzyszenie może używać logo i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia. Członkowie mają prawo do posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, lecz dochód z tej działalności może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych. Nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Ewentualne prowadzenie działalności gospodarczej pozwalać ma jedynie na zebranie środków służących realizacji celów statutowych.
 7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych organizacji o podobnych celach.
 8. Stowarzyszenie jest organizacją samorządną o charakterze społeczno – gospodarczym. Prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.
 9. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli przynależność taka nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

10. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

11. Stowarzyszenie działa na zasadach organizacji pożytku publicznego.

12. Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe, i przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym       zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla niego samego.

II. Cele i środki działania

§ 3

 1. Podstawowe cele Stowarzyszenia to:
  1. wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności.
  2. szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej, wspieranie działań społeczno-zawodowych kobiet i młodzieży, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego, działalność oświatowa oraz wspierająca działań szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.
  3. organizowanie punktów informacyjnych i konsultacyjnych, w szczególności z zakresów: Unii Europejskiej – jej organizacji, legislacji i rozwiązań gospodarczych, społecznych, etc oraz aktualnego stanu prawnego                       i dokonywanych w nim zmian.
  4. uczestniczenie w programach pomocowych i bilateralnych Unii Europejskiej oraz innych organizacji z nią współpracujących.
  5. działanie wspierające rozwój społeczeństwa informatycznego.
  6. promocja dorobku kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego.
  7. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego wsi.
  8. inicjowanie i wspieranie aktywności publicznej, działalności kulturalnej, organizacja imprez dla i z udziałem członków lokalnej społeczności.
  9. podejmowanie działań w kierunku ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, powodzią, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, poprawy bezpieczeństwa, w tym wspieranie i propagowanie działań służby zdrowia, straży pożarnej oraz ratownictwa drogowego.
  10. promocja obszaru i instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie. Inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi.
  11. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju infrastrukturalnego.
  12. promocja idei zdrowego społeczeństwa.
  13. pomoc dla osób niepełnosprawnych.
  14. ochrona zdrowia i pomoc społeczna.
  15. organizacja zespołów porad z zakresu ochrony zdrowia, walki z patologiami społecznymi i bezrobociem.
  16. działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, propagowanie akcji, inicjatyw, technologii i rozwiązań ekologicznych.
  17. ochrona i opieka zwierząt.
  18. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu społeczeństwa, szczególnie dzieci   i młodzieży.
  19. prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej.
  20. działalność na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców.
  21. upowszechnianie znajomości problemów życia publicznego.
  22. ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego.
  23. wypowiadanie się w sprawach publicznych.
  24. upowszechnianie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym.
  25. współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi.
  26. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.
  27. ochrona środowiska naturalnego i przyrody oraz działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej, polegające w szczególności na racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom oraz przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

bb) działania mające na celu ochronę krajobrazu i jego walorów przyrodniczych.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. prowadzenie programów stypendialnych i edukacyjnych dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
  2. organizowanie prelekcji, odczytów, sympozjów, klubów dyskusyjnych mających na celu podnoszenie kultury życia publicznego.
  3. organizowanie imprez kulturalnych, wspieranie zespołów i grup artystycznych.
  4. wspieranie organizowania drużyn, sekcji sportowych, a także imprez sportowych oraz rozbudowa bazy kulturalno- rekreacyjno- sportowej.
  5. tworzenie, uczestnictwo w programach służących walce z bezrobociem.
  6. podejmowanie działań mających na celu ściąganie prywatnej przedsiębiorczości na teren objęty działaniem stowarzyszenia.
  7. wspieranie działań władz samorządowych, szkół, organizacji młodzieżowych, społecznych i innych prowadzących do popularyzacji idei samorządności, działania na rzecz zwiększenia aktywności i mobilności społecznej.
  8. wspieranie działań władz wsi, gminy i powiatu w zakresie rozwoju infrastruktury i poprawy bezpieczeństwa.
  9. wspieranie działań szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.
  10. promocję zdrowego trybu życia, organizowanie programów profilaktycznych.
  11. organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych                     i krajoznawczych, powoływanie i wspieranie podmiotów, które za swój cel mają poznawanie naszego regionu, kraju, świata.
  12. uczestnictwo i współpraca w programach wymiany młodzieży z innymi regionami Polski oraz krajami UE.
  13. prowadzenie działań mających na celu promocję czystego środowiska               i edukację ekologiczną poprzez organizowanie odczytów, prelekcji, szkoleń, imprez angażujących dzieci w działania proekologiczne, wspieranie badań nad przyrodą, walka ze zjawiskiem zaśmiecania, zwłaszcza na obszarach leśnych, opieka nad zwierzętami leśnymi i ich ochrona, wspieranie akcji zalesiania.
  14. prowadzenie działalności charytatywnej, a w szczególności organizowanie ośrodków pomocy społecznej, zbiórek publicznych, usług opiekuńczych, dożywiania, różnorodnych form wypoczynku, imprez dla ludzi ubogich             i samotnych oraz udzielanie innej pomocy w miarę posiadanych środków.
  15. udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi                         i ekologicznymi oraz ofiarom wypadków i kolizji drogowych, w tym zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzętu ratownictwa drogowego.
  16. prowadzenie świetlic i placówek opiekuńczo-wychowawczych, dbanie o ochronę praw dziecka.
  17. wspieranie i organizowanie wymiany naukowej, technicznej, sportowej i turystycznej między narodami, a także w uczestnictwo w programach wymiany młodzieży z innymi krajami, współpraca ze społecznościami polskimi z różnych krajów.
  18. współpracę z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w zakresie wspierania działalności miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
  19. udział w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych w celu ochrony interesu społecznego oraz ochrony środowiska.

III. Członkostwo Stowarzyszenia

§ 4.

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 2. członków zwyczajnych
 3. członków wspierających
 4. członków honorowych

2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać:

 1. osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji celów Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktywność prowadzoną zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia.
 2.  osoba niepełnoletnia w wieku 16 – 18 lat, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji celów Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktywność prowadzoną zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia. Może korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego.

3. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne oraz inne organizacje – nie   mające osobowości prawnej – o ile zakres i przedmiot ich działania nie stoi w sprzeczności z celami Stowarzyszenia.

§ 5.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która zadeklaruje się           i zaangażuje w aktywne działanie – w miarę swoich możliwości – w celu realizacji postawionych zadań.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub organizacja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną oraz zmierzająca do uczestniczenia w realizacji zadań statutowo-programowych Stowarzyszenia.
 3. Osoby prawne i organizacje mogą działać w Stowarzyszeniu poprzez swoich przedstawicieli.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji. Kandydat na członka powinien przedstawić rekomendację, co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i złożyć deklarację członkowską.
 1. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. Osoby fizyczne i osoby prawne posiadające miejsce siedziby poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy nie mający zameldowania na terytorium Polski mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
 3. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, którą podaje do wiadomości zainteresowanym na piśmie lub drogą mailową, w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji.
 4. Honorowym członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków Stowarzyszenia.

10. Za właściwe prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia.

§ 6

Członkowie Założyciele stają się członkami Stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu.

§ 7

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom, które szczególnie zasłużyły się dla Stowarzyszenia lub dla społeczności lokalnej. Członkowie honorowi mogą być również ustanawiani przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek członków Stowarzyszenia.

§ 8

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. śmierci członka,
  2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
  3. utraty zdolności do działań prawnych,
  4. wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia większością 2/3 głosów za działanie na szkodę Stowarzyszenia,
  5. skreślenia – w przypadku zaniechania wypełniania całkowicie lub częściowo obowiązków określonych w § 10 – uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą większością 2/3 głosów.
  6. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
  7. Od decyzji o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje zainteresowanym wniesienie odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o wykluczeniu lub skreśleniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie wykluczenia lub skreślenia członka Stowarzyszenia jest ostateczna.

§ 9

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
  1. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego Stowarzyszenia,
  2. udziału w pracach Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia, co do działalności Stowarzyszenia,
  4. korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia, w tym z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  5. noszenia odznaki i posiadania legitymacji Stowarzyszenia,
  6. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.
  7. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich i ewentualnych innych świadczeń uchwalonych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 4. dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia.

IV. Organy Stowarzyszenia

§ 11

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 12

W razie ustania członkostwa lub wykluczenia ze Stowarzyszenia osoby będącej członkiem organów Stowarzyszenia w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednak liczba osób wybranych w miejsce dotychczasowych członków organu nie może przekraczać pierwotnej liczby członków składu organu z wyboru.

§ 13

 1. Walne Zebranie Członków tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków informuje Zarząd Stowarzyszenia zachowując 14 – dniowy termin zawiadomienia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
 2. wybieranie i odwoływanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 3. przyjmowanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia oraz ramowych sprawozdań finansowych,
 4. przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków,
 6. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 7. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 8. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 15

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 2. Wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Głosowanie jawne jest dopuszczalne, gdy jest tylko jedna kandydatura.
 3. Wyboru członków do organów Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
 4. Członkami organów Stowarzyszenia zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 16

 1. Organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 17

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

 1. Prezes,
 2. dwóch Wiceprezesów,
 3. Sekretarz,
 4. Skarbnik.

§ 18

 1. Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Członków na okres 3 lat z zastrzeżeniem § 14.b. oraz § 24.g.
 2. Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona na kadencję trwającą 3 lata z zastrzeżeniem § 14.h.

§ 19

Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 20

 1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
  4. powoływanie, odwoływanie i nadzorowanie organów powoływanych do realizacji w ściśle określonym zakresie celów statutowych Stowarzyszenia, które mogą być nazywane radami, zespołami, komisjami, komitetami, czy też sekcjami,
  5. rozstrzyganie wszelkich spraw nie zastrzeżonych dla innych organów,
  6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  7. nagradzanie członków szczególnie wyróżniających się w pracy społecznej Stowarzyszenia,
  8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  9. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
  10. sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia.
  11. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.

§ 21

 1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 2. Decyzje Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 2/3 członków Zarządu Stowarzyszenia. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 22

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia łącznie.

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych i podpisywania pism w tym zakresie w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia łącznie.

§ 23

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

2.Komisja Rewizyjna musi być niezależna od Zarządu Stowarzyszenia oraz członkowie komisji rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia,
 2. przyjmowanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia,
 3. składanie Walnemu Zebraniu Członków pisemnych sprawozdań ze swojej działalności,
 4. rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia dotyczących członków Stowarzyszenia,
 5. możliwość żądania od każdego członka ustępującego wszelkich dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 6. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków,
 7. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

§ 25

 1. Działalność Komisji Rewizyjnej normuje regulamin uchwalony przez tą Komisję w zakresie kompetencji Komisji § 24.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności 2/3 głosów.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

V. Majątek i dochody Stowarzyszenia

§ 26

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składki członkowskie, środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie w toku jego działalności.
 2. Środki majątkowe Stowarzyszenia mogą pochodzić, w szczególności z:
  1. działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
  2. subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
  3. przychodów z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych, także w formie odsetek od środków Stowarzyszenia zdeponowanych na rachunku bankowym w walucie polskiej lub obcej,
  4. innych wpływów, w tym także z ofiarności publicznej.
  5. W majątku Stowarzyszenia można wyodrębnić fundusze Stowarzyszenia, określić ich przeznaczenie, formy i zasady zarządu w tym zakup przedmiotów niezbędnych do działania Stowarzyszenia.

§ 27

 1. Środki posiadane i pozyskiwane przez Stowarzyszenie mogą być wykorzystywane tylko na realizację celów statutowych, w tym do rozliczeń kosztów prowadzących do ich wykonania.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich form działania Stowarzyszenia, o ile darczyńca lub spadkobierca nie zastrzegł inaczej.

§ 28

Stowarzyszenie może zlecać prowadzenie swoich spraw majątkowych i realizację bieżącej działalności wraz z dysponowaniem majątkiem Stowarzyszenia w zakresie wyznaczonym przez Zarząd Stowarzyszenia, zatrudnionym osobom fizycznym i prawnym.

§ 29

Zabrania się :

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

VI. Postanowienia końcowe

§ 30

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 31

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

§ 32

Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Walnego Zebrania Członków.

§ 33

 1. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Walne Zebranie Członków.
 2. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna ulegają rozwiązaniu.
 3. Do likwidatora stosuje się odpowiednio postanowienia statutu o Zarządzie Stowarzyszenia.

§ 34

 1. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia może być przeznaczony na:
  1. realizację celów podobnych do statutowych zadań Stowarzyszenia,
  2. zasilenie innych organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz podobnych celów, jak te wymienione w niniejszym statucie.
  3. Przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia określa Walne Zebranie Członków zgodnie z postanowieniami ust. 1.

§ 35

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez członków założycieli Stowarzyszenia.

Attachments