Adventure World Warsaw w Grodzisku Mazowieckim

W dniu 20 lipca 2011 r. odbyła się kon­fe­ren­cja pra­sowa, na któ­rej w szcze­gó­łach przed­sta­wiono plan stwo­rze­nia tema­tycz­nego parku roz­rywki Adven­ture World War­saw.

Więcej informacji pod linkami: INFOGRODZISK.PL –  Gazeta.pl