Głosowanie w sprawie MPZP dla Henrykowa Urocze

Pomimo dziwnego milczenia Gminy i braku odpowiedzi na nasze pisma, o których informowaliśmy Państwa na naszym ostatnim spotkaniu, w dniu 4.07.2018 roku na sesji Rady Gminy przegłosowano uchwałę dotyczącą dalszego procedowania zgłoszonych przez mieszkańców uwag do MPZP dla Henrykowa Urocze.

W załączeniu zdjęcia z wyników głosowania jakie udało nam się z Panią Sołtys Ewą Urbańską zrobić wraz z filmem przedstawiającym uzasadnienie do uchwały oraz z wypowiedziami Pana Łukasza Kamińskiego, Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego oraz Pana Daniela Putkiewicza, Zastępcy Burmistrza. Jak widać nasze uwagi zostały przyjęte a ustalenia poczynione z Panem Putkiewiczem i Panem Kamińskim zostały wprowadzone w życie. Za przyjęciem tej uchwały głosowało 17 radnych (1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu). Pani Anna Kostyrka, nasza radna nie była obecna na sali podczas głosowań w temacie tej oraz innej uchwały dotyczącej Henrykowa-Urocze (była na początku sesji).

MPZP dla Henrykowa będzie podzielony na 4 etapy do dalszego procedowania. I etap to cała reszta planu. II etap dotyczy terenów na zachód od ul. Gromadzkiej gdzie będą zmienione linie rozgraniczające dla ul. Społecznej (projekt w przygotowaniu). III etap to działka leśna, której właścicielem jest Skarb Państwa. IV etap to ustalenie nowego przebiegu drogi KDZ związana ze zmianą Studium (czyli most na rzece Jeziorce).

Nowy plan dla etapu II zostanie przygotowany i wyłożony do końca sierpnia / początku września tak aby mieszkańcy mogli się z nim zapoznać. Pan Burmistrz Putkiewicz podkreślił, że zgodnie z ustaleniami z Komitetem Obrony Walorów Krajobrazowych Łoś, Henryków Urocze, Złotokłos oraz Stowarzyszeniem Miejscovi, równolegle trwa proces wyboru projektanta mającego zaplanować uspokojenie i zmianę organizacji ruchu w miejscowościach Henryków, Szczaki i Złotokłos (przetarg będzie ogłoszony w przyszłym tygodniu, projekt prawdopodobnie będzie w sierpniu).

O dalszych krokach i wnioskach będziemy Państwa informować po otrzymaniu i zapoznaniu się z uchwałami oraz po spotkaniach z projektantami.